Rekrutacja

  1. Rozpoczęliśmy rekrutację Uczestników Projektu  Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie.
  2. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 21.11.2016 do 31.01.2017.
  3. Termin rekrutacji może zostać wydłużony bądź skrócony. Skrócenie terminu rekrutacji nastąpi w przypadku, gdy do Biura Projektu wpłynie co najmniej 70 Formularzy Rekrutacyjnych. Wydłużenie terminu nastąpi jeżeli do Biura Projektu nie wpłynie co najmniej 36 Formularzy Rekrutacyjnych. O skróceniu bądź wydłużeniu terminu rekrutacji Kandydaci i wszystkie osoby zainteresowane zostaną poinformowane za pośrednictwem Strony Projektu.
  4. Rekrutacja zostanie przeprowadzana zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości i równości szans (w tym równości płci).
  5. Aby wziąć udział w Projekcie należy:
  • zapoznać się z Regulaminem;
  • wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz Rekrutacyjny;
  • w otwartym terminie naboru złożyć (osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, jednego z działających na terenie kraju operatorów pocztowych, w tym firm kurierskich) w Biurze Projektu, obowiązujący w dacie naboru, Formularz Rekrutacyjny;
  • przejść pozytywnie weryfikację formalną.
  1. Szczególnie zapraszamy mieszkańców następujących powiatów: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki, m. Łódź.

Regulamin Projektu

Załącznik 1 – Formularz kwalifikacyjny