Cele Projektu

Projekt „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Projekt realizowany będzie w okresie – 01 listopad 2016 – 30 listopad 2017.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i przywrócenie na rynek pracy 36 osób po 29 roku życia (20 kobiet i 16 mężczyzn), którym udzielane będzie różnego rodzaju wsparcie.

Aktywizacja realizowana będzie poprzez następujące formy wsparcia: 

 • doradztwo zawodowe  indywidualne (po 6 godzin na jednego Uczestnika projektu), identyfikacja potrzeb, możliwości doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy poprzez stworzenie wspólnie z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 • doradztwo zawodowe grupowe (18 godzin na grupę , 3 x 6 godzin, w tym catering)
  – wysokiej jakości szkolenia zawodowe, dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb Uczestników (podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji zawodowych), średnio 150 godzin na Uczestnika projektu,
 • 6 -cio miesięczne,  płatne staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • pośrednictwo pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe oraz na szkolenia zawodowe
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla osoby samotnie wychowującej dziecko w trakcie doradztwa i szkolenia zawodowego
 • stypendium szkoleniowe 6,64 zł  za każdą  za godzinę szkolenia (średnio 150 godzin na Uczestnika projektu)
 • stypendium stażowe w kwocie  1800 zł/ miesiąc x 6 miesięcy,
 • składki ZUS od stypendium szkoleniowego i stażowego.

W pierwszej kolejności zorganizujemy  szkolenie  dla 12 osób  z zakresu Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej.

Ponadto  pozostałe  24 osoby – jeśli zostaną zdiagnozowane ich indywidualne potrzeby, mogą zostać skierowane na szkolenia z katalogu otwartego.

Przykładowy katalog otwarty:

programista, grafik komputerowy, kierowca C+E, specjalista ds. marketingu i handlu, handlowiec, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, pilot wycieczek, fryzjer, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kelner, barman, spawacz metodą TIG/ MIG, kosmetyczka, elektryk, murarz/tynkarz, kucharz, w tym małej gastronomii, specjalista kadry i płace brukarz diagnosta, broker ubezpieczeniowy, agent ubezpieczeniowy, pracownik centrum obsługi telefonicznej (telemarketer), bukieciarz, kierowca autobusu, monter elektronik, agent reklamowy, szwaczka, doradca podatkowy, projektant stron internetowych, introligator poligraficzny, asystent do spraw księgowości, mechanik samochodów osobowych, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych, operator maszyn do szycia, inne szkolenia zawodowe.

HARMONOGRAM PROJEKTU

Wartość projektu 909 572,10 pln
Kwota dofinansowania 864 093,50 pln